Dokumentowanie zdrad małżeńskich / partnerskich

Zdrady małżeńskie - detektyw

Rozwód z orzeczeniem winy

W postępowaniu rozwodowym z orzeczeniem winy nie chodzi o nasze argumenty, tylko o dowody jakimi dysponujemy. Nie ważne co wiemy, tylko to, co możemy udowodnić.
Bardzo często elementem przesądzającym w sprawie jest raport detektywa.
&nbps;
Dowodom zawartym w raporcie, takim jak zdjęcia, filmy, ustalenia, ciężko jest zaprzeczyć.

Bardzo często po przedłożeniu raportu, strona winna rozpadowi małżeństwa zgadza się na warunki rozwodu przedstawione przez współmałżonka.

Orzeczenie winy w postępowaniu rozwodowym może mieć bardzo duże konsekwencje, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie na inne postępowania będące wynikiem rozwodu, w tym między innymi:

Alimenty na żonę/męża – na żądanie małżonka niewinnego sąd może zasądzić od małżonka winnego rozpadu małżeństwa alimenty służące wyrównaniu stopy życiowej małżonka niewinnego. Istotne jest tu pogorszenie stopy życiowej małżonka niewinnego po rozwodzie, nawet gdy małżonek niewinny maże własnymi siłami zaspokajać swoje potrzeby. Ważna jest tu dysproporcja poziomu życia przed i po rozwodzie. Obowiązek alimentacyjny jest wówczas nieograniczony w czasie, za wyjątkiem przypadku, gdy małżonek „niewinny” zawrze ponowny związek małżeński.

W sytuacji, gdy rozwód jest z winy obojga małżonków, bez orzekania o winie, lub gdy jest ustalone, że małżonkowie nie ponoszą winy za rozpad małżeństwa, wówczas każdy z małżonków może wystąpić o ustalenie na siebie alimentów. Konieczne jest udowodnienie niedostatku. Alimenty te służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, a nie, jak w przypadku rozwodu z orzeczeniem winy, wyrównaniu poziomu życia. Oprócz przypadków szczególnych, obowiązek alimentacyjny jest ograniczony w czasie i trwa 5 lat.

Reasumując – jedynie rozwód z orzeczeniem o winie gwarantuje małżonkowi niewinnemu, iż nie będzie płacił alimentów na swojego dawnego współmałżonka.

Pozostałe zagadnienia alimentacyjne, jak np. alimenty na dzieci opisane są na podstronie Aliementacja.

Podział majątku wspólnego

Zasadą jest, iż wina przy rozwodzie jest irrelewantna dla podziału majątku, jednakże często wina pozostaje w związku z kwestiami finansowymi małżeństwa.

Sąd może orzec nierówny podział majątku wspólnego, gdy istnieją ku temu ważne powody, np. jeśli małżonek jest winny rozpadowi małżeństwa, ponieważ nie tylko zdradzał, ale również wydawał środki z pominięciem obowiązków względem rodziny. Często więc zdrada idzie w parze z niewłaściwym wydatkowaniem środków finansowych. Innym przykładem mogą być także uzależnienia, takie jak alkoholizm, hazard, czy też ukrywanie prawdziwych dochodów i wydatkowanie ich na własne potrzeby, itp.

W uzasadnieniu Postanowienia z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 278/01 S.N. zaznaczył iż:

…”małżonek rażąco lub uporczywie naruszał swe obowiązki wobec rodziny bądź doprowadził do zawinionego rozkładu pożycia, choćby znalazł on wyraz tylko w separacji faktycznej, a do rozwodu nie doszło. Kwestia winy nie jest więc bez znaczenia przy ocenie ,,ważnych powodów”, dlatego przyjmuje się, że art. 43 § 2 k.r.o. nie powinien działać na niekorzyść małżonka, któremu nie można przypisać winy”…

Prawo do opieki nad dziećmi.

Rozwód z orzeczeniem winy może mieć również pośredni wpływ na prawo do opieki nad dziećmi. Ważne jest, na czym wina polegała, i czy miała związek z dobrem dziecka.
Zachowanie małżonka winnego rozpadowi małżeństwa musiało więc nie tylko doprowadzić do rozwodu, ale również godzić w dobro dziecka.

Katalog tego typu zachowań jest bardzo szeroki: od braku zainteresowania codziennymi problemami dziecka z powodu znajomości z nowym partnerem, aż po przemoc wobec rodziny spowodowaną np. nałogami.

Pozostałe zagadnienia związane z opieką nad dziećmi na podstronie Badanie Sprawowania Opieki Nad Dzieckiem oraz na podstronie Uprowadzenia Rodzicielskie.

Najczęstsze przyczyny orzeczenia winy:

Przytoczone przykłady są to najczęstsze przyczyny, jednakże powodów może być znacznie więcej, i to zarówno takich sformułowanych w prawie, jak i tych naruszających zasady współżycia społecznego, np.: lojalności, wzajemnej pomocy, współdziałania dla dobra rodziny, naganne zachowania względem dzieci współmałżonków a nawet wobec rodziny małżonka.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Zapraszamy do kontaktu – uzupełnij formularz kontaktowy

    lub zadzwoń

    570 333 555